Strona główna Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

 1. 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.pracazagranica.pro, pełniącym funkcje sklepu internetowego, zwanym dalej “Serwisem”, a w szczególności zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.2. Serwis prowadzony jest przez Bartman Media Group. (dalej: “Miesięcznik Praca za Granicą”), z siedzibą w Ząbkach (05-091), przy ul.gen.Maczka 1a/23,NIP: 11303573623, REGON: 140974765. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Praca Za Granicą na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy (dalej: “Umowa”) zawieranej pomiędzy Praca Za Granicą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.5. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.6. Sklep Praca Za Granicą. To wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. 2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

1) Audiobook – książka audio w formacie MP3;

2) Biuletyn – Usługa nieodpłatna świadczona cyklicznie przez Praca Za Granicą za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Praca Za Granicą w kolejnych edycjach informacji o nowościach i promocjach w zakresie Usług i Produktów;

3) Cena – opłata należna Praca Za Granicą za Produkty udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu;

4) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) e- książka – książka zapisana w postaci elektronicznej dostępna w Serwisie w formacie PDF;

7) e-wydanie – publikacja prasowa periodyczna i nieperiodyczna w formie cyfrowej dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu w formacie PDF;

8) Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;

9) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

10) Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;

11) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);

12) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego);

13) Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Praca Za Granicą, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Praca Za Granicą funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;

14) Koszyk – element Serwisu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

15) Login – ciąg znaków konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji;

16) Produkt – produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, dostępny w danym czasie w Serwisie, w szczególności e-wydanie, e-książka, Audiobook;

17) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)

18) Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług i nabywanie Produktów;

19) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Praca Za Granicą a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym umowa sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu;

20) Usługi – świadczenia, w tym treści i narzędzia udostępniane przez Praca Za Granicą Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaż Produktów – na zasadach określonych w Regulaminie;

21) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827);

22) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, która dokonała Rejestracji, oraz dla której utworzone zostało Konto; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;

23) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w zakresie nabycia Produktu;

24) Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Praca Za Granicą.

 1. 3. Opis i zasady korzystania z Usług
 2. Praca Za Granicą świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.2. Praca Za Granicą zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od Praca Za Granicą (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.4. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i danych, w tym informacji o Produktach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne – z zastrzeżeniem ust. 5.5. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.6. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług niezbędne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, tj. przeglądarki Internet Eksplorer 6 lub nowszej, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.7. Praca Za Granicą świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

  1) bezpłatne:

  a) udostępnienie Konta Użytkownikowi;

  b) Biuletyn;

  2) odpłatne:

  a) sprzedaż Produktów.

  8. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

  9. Praca Za Granicą nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

 3. 4. Zasady założenia Konta – Rejestracja
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne dla Użytkownika i dobrowolne, jednakże brak Konta uniemożliwia korzystanie z Usług, dla którego zgodnie z Regulaminem niezbędna jest Rejestracja, która jest również bezpłatna.2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką co najmniej następujące dane, z zastrzeżeniem ust. 3:1) Login;2) Hasło;3) Adres e-mail.3. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Rejestracyjnym, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem dla dokonania Rejestracji, np. numer telefonu, bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.4. Dokonując Rejestracji i zakładając w jej wyniku Konto, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne do korzystania z Konta, w tym do dokonywania zakupu Produktów.

  5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym, jak też w przypadku określonym w ust.3, prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.

  6. Zatwierdzenie formularza z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w formularzu dane są prawdziwe, z zastrzeżeniem ust. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

  7. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, o którym mowa w ust. 8, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od Praca Za Granicą wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji.

  8. Praca Za Granicą może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.

  9. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 7, pomiędzy Praca Za Granicą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nie określony Umowa w zakresie dotyczącym korzystania z Konta.

  10. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.

  11. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Loginu oraz Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.

  12. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Praca Za Granicą o utracie Loginu lub Hasła, a także o możliwym wejściu w ich posiadanie przez osobę trzecią.

  13. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Praca Za Granicą o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług, w tym sprzedaży Produktów.

  14. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Konta, składając Praca Za Granicą oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail: redakcja@pracazagranica.pro. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika.

  15. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o korzystanie z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Praca Za Granicą, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

  16. Praca Za Granicą zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług, zablokowania Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, zasad opisanych w Regulaminie.

  17. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Praca Za Granicą do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

 5. 5. Biuletyn
 6. Biuletyn jest Usługą bezpłatną, świadczoną drogą elektroniczną na zgodą Użytkownika udzieloną w trakcie Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym2. Biuletyn przesyłany cyklicznie jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.3. Każdy Biuletyn zawiera informację o jego nadawcy, temacie oraz informację, o której mowa w ust. 44. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu korzystając z tzw. Panelu użytkownika. Informacja o sposobie korzystania z Panelu użytkownika zawarta jest w każdym Biuletynie. Po zmianie ustawień w Panelu Praca Za Granicą zaprzestaje przesyłać Biuletyn Użytkownikowi.
 7. 6. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży Produktów
 8. Praca Za Granicą świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na sprzedaży:1) pojedynczych egzemplarzy e-wydań;2) prenumeraty e-wydań;3) Audiobooków;4) e-książek.2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jako sklepu internetowego jest nieodpłatne.3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Przy czym w podsumowaniu Zamówienia określany jest termin jego realizacji.

  4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest uprzednie założenie Konta, a następnie zalogowanie się w Serwisie.

  5. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.

  6. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.

  7. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).

  8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Produktu do momentu dokonania płatności za Produkt (w przypadku obowiązku zapłaty za Produkt).

  9. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającą aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Produktu, w szczególności kosztów jego dostarczenia.

  10. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.

  11. Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

  12. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

  13. Zamówienie podlega realizacji w przypadku, gdy objęty nim Produkt jest dostępny za pośrednictwem Serwisu. W przypadku niedostępności Produktu, Użytkownik otrzymuje informację o anulowaniu Zamówienia, a w przypadku dokonania zapłaty, Praca Za Granicą zwraca Użytkownikowi całą kwotę otrzymaną z tego tytułu.

  14. Prenumerata e-wydań mających charakter periodyczny może być zamówiona przez Użytkownika na okres wybrany przez niego w procesie składania Zamówienia spośród dostępnych okresów prenumeraty wskazanych w opisie Produktu zamieszczonym na stronie Serwisu.

  15. Do pobrania i odsłuchiwania Audiobooków niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, dowolnego komputera, programu odtwarzającego pliki MP3 lub urządzenia mobilnego. Praca Za Granicą i Ateria nie gwarantują poprawnego odtwarzania Audiobooków na wszystkich urządzeniach i programach.

  16. Do pobrania i czytania e-książek niezbędne jest posiadanie łącza internetowego, dowolnego komputera, czytnika/programu kompatybilnego z Adobe DRM. Przed pobraniem e-książki wymagane jest autoryzowanie czytnika/programu za pomocą Adobe ID, które można utworzyć na stronie internetowej Adobe.

  17. Każdy numer e-wydania może być pobrany z serwisu Praca Za Granicą przez Użytkownika maksymalnie cztery razy.

  18. Każdy plik MP3 będący częścią Audiobooka może być pobrany jeden raz. Użytkownikowi składającemu Zamówienie przysługuje prawo pobrania awaryjnego zakupionych Audiobooków, jednak z częstotliwością nie większą niż raz w roku, oraz pod warunkiem, że zakupione Audiobooki są jeszcze dostępne w sprzedaży. W celu awaryjnego pobrania Audiobooka należy skontaktować się z pracazagranica.pro na adres e-mail redakcja@pracazagranica.pro.
  19. Do e-wydań nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami e-wydań.

  20. Zamówione e-wydania udostępniane są Użytkownikowi do pobrania automatycznie po opłaceniu zamówienia a ich kopia zapasowa zostaje wysłana w ciągu 30 minut od zatwierdzenia zamówienia przez Administratora. Kopia pliku zostanie wysłana pod adres email podany przez konsumenta w czasie składania zamówienia w Sklepie.

  21. Zamówione zgodnie z Regulaminem Audiobooki są udostępniane do pobrania w menu “Twoje konto” po zalogowaniu – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Linki do pobierania Audiobooków są aktywne przez 7 dni. W tym czasie Użytkownik może pobrać zakupione Audiobooki. Jeśli w/w okres okazał się niewystarczający, Użytkownik może zwrócić się do Praca Za Granicą za pośrednictwem Hotline’u o wygenerowanie nowych linków do swoich Produktów.

  22. Zamówione zgodnie z Regulaminem e-książki są udostępniane do pobrania w menu “Twoje konto” po zalogowaniu – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

  23. Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie Praca Za Granicą adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.

  24. Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Praca Za Granicą zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.

  24. Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  25. Praca Za Granicą nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

  26. Produkty zakupione przez klientów w Sklepie internetowym serwisu Praca Za Granicą zostaną wysłane na podany przez Klienta adres email w ciągu 30 minut od zaksięgowania zapłaty przez administratora sklepu internetowego. Jeżeli Klient posiada na stronie bezpłatne konto klienta, może on w każdej chwili pobrać za pomocą tego konta zakupione przez siebie produkty takie jak e-wydania, e-książki, audiobooki, prenumeraty.

 1. 7. Sposoby zapłaty za Produkty
 2. W ramach funkcji Serwisu jako sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za Produkty:1) za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic);2) za pomocą PayU: (Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOś, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.);3) poprzez wysłanie SMS.2. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej oraz ePrzelewów jest firma eCard S.A., opisana na stronie internetowej http://www.ecard.pl/. Operatorem usług SMS jest Euroconcept Sp. z o.o., opisana na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/regulaminsms/ Użytkownik nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów – opłaty za realizację transakcji wliczone są w Cenę.3. W przypadku płatności kartą płatniczą lub PayU każdy Użytkownik dokonujący zakupu Produktu otrzymuje e-mailem nie wymagającą podpisu fakturę w postaci pliku PDF o ile wyraził na to zgodę. W przypadku braku takiej zgody otrzyma fakturę papierową.4. W zakresie i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Produkty punktami przyznanymi mu zgodnie z takim regulaminem.
 3. 8. Zasady korzystania z Produktów
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania ze swoich e-wydań na maksymalnie dwóch komputerach (np. w pracy i w domu) oraz dodatkowo na iPadzie lub tablecie/smartfonie z systemem Android, przy czym nie może korzystać z nich jednocześnie.2. Część Audiobooków jest trwale oznakowana jako własność Użytkownika, który dokonał jego zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Audiobooka nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Audiobooka określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Audiobook za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.3. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:1) rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;2) ingerowania w jego zawartość;3) publikacji, dystrybucji, powielania;4) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

  5) oddawania w najem;

  6) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

  4. Użytkownik nabywający Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

 5. 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu
 6. Mając na uwadze, że Produkty występują w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży takiego Produktu nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem już po jej realizacji. Użytkownik na opłacenie zamówionych produktów ma cztery dni robocze po upływie tego czasu jego zamówienie zostaje uznane za nie ważne.
 7. 10. Reklamacje
 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Praca Za Granicą lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Praca Za Granicą.2. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Praca Za Granicą niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Praca Za Granicą albo Praca Za Granicą nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.3. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Praca Za Granicą usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jego sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Praca Za Granicą.5. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.6. W przypadku prenumeraty e-wydań reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego numeru e-wydania.7. Reklamacje w zakresie Usług można zgłaszać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony Serwisu “Kontakt” lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Praca Za Granicą S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mailredakcja@pracazagranica.prowraz z reklamowanym Produktem i dowodem jego zakupu w Serwisie.

  8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  9. Praca Za Granicą rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Produktu za niezasadną, Praca Za Granicą odsyła produkt Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

  10. W przypadku gdy Praca Za Granicą nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.

 9. 11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji i składania Zamówienia, jest Praca Za Granicą.2. Praca Za Granicą dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, w tym dla wykonania Umowy, w tym Umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Praca Za Granicą jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Praca Za Granicą lub od podmiotów współpracujących z Praca Za Granicą drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.3. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są przez Praca Za Granicą wydawcom, z którymi Praca Za Granicą zawarł umowę w zakresie sprzedaży e-wydań, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania ich prenumeratorów, zgodnie z Regulaminem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.4. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.5. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Praca Za Granicą jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Praca Za Granicą oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta i Usług. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.6. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  7. Praca Za Granicą, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

  8. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 5 jest tożsame z usunięciem jego Konta oraz adresu e-mail, na który Praca Za Granicą dotychczas przesyłał materiały marketingowe Praca Za Granicą.

  9. Praca Za Granicą może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Praca Za Granicą z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

  10. Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są także w obowiązującej Praca Za Granicą Polityce prywatności (dostępna tutaj).

 11. 12. Własność intelektualna
 12. Prawa majątkowe do Zawartości, w tym prawa własności intelektualnej przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług: Praca Za Granicą lub podmiotom współpracującym z Praca Za Granicą w tym zakresie. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody Praca Za Granicą lub odpowiedniego partnera Praca Za Granicą jest zabronione.2. Podmiotem majątkowych praw z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym przewidzianych na mocy Prawa autorskiego, do treści zawartych w Produktach, okładek prezentowanych Publikacji, logotypów ich wydawców, itp. – są wydawcy publikacji, których elektroniczną wersję stanowią Produkty. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.3. Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików z e-wydaniami jest Praca Za Granicą. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, itp.4. Praca Za Granicą pełni rolę dystrybutora Produktów, nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną prezentowanych w Serwisie publikacji. W związku z tym Praca Za Granicą nie gwarantuje prawdziwości, kompletności ani użyteczności tych materiałów i nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z polegania na informacjach zamieszczonych w treści Produktów.
 13. 13. Postanowienia końcowe
 14. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.3. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust. 7.4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie jej informacji – na głównej stronie Serwisu przez co najmniej miesiąc.5. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania na adres siedziby Praca Za Granicą wskazany w § 1 ust.2 Regulaminu.7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Praca Za Granicą bądź podmioty wskazane w § 1 ust. 3 i 4.

  8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

  9. Praca Za Granicą zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.

  10. W zakresie nie przewidzianym Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

  11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Praca Za Granicą, a w odniesieniu do Konsumentów: przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

  12. Regulamin wchodzi w życie dnia 30.08.2016 r.

(0)

Twitter
praca_zagranica on Twitter
34 people follow praca_zagranica
Twitter Pic Atlinski Twitter Pic lukasz19 Twitter Pic KantorCe Twitter Pic 538b0480 Twitter Pic Monika96 Twitter Pic mTlumacz Twitter Pic YaajobP Twitter Pic Rafa6022